Tuana Rent a Car

Kiralama Koşulları

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve model yazılı aracı kiraya veren TUANA OTO KİRALAMA  (KİRALAYAN),

aynı sayfada imzası bulunan ve kira karşılığında kullanmak üzere alan ise “KİRACI” kiracı olarak adlandırılacaktır.


Madde 1-Sözleşmenin Konusu;

KİRALAYAN'a ait ………......................... Plakalı aracın …................ gün/ay/yıl süre ile ……........…...... …........…...….'ne kiralanmasıdır. 


Madde 2-Sözleşmenin Süresi;

Kiralayanın mülkiyetinde bulunan araç, aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla, kiracıya sözleşmenin birinci sayfasında ve 1. maddesinde 
belirtilen süre ile sınırlı şekilde kiraya verilmiştir. Kiracının 48 saat önceden haber vermesi ve taraflar arasında akdedilmiş mevcut sözleşme ile belirlenmiş olan 
kira tarifesi uyarınca bakiye kira tutarını ödemesi kaydıyla kira süresi uzatılabilir.

Madde 3- Kira Bedeli ve Depozito;

Kira bedeli; sözleşmenin 1. sayfasında “tutar” kısmında belirtilen bedeldir. Sözleşmenin birinci sayfasında belirlenmiş tutar kısmında, kira bedeline açıkça yer 
verilmemiş ise sözleşmenin düzenlendiği tarihteki geçerli, kiralayan tarafından belirlenmiş ve kiracıya sözleşmenin akdi sırasında sunulmuş olan araç kiralama 
ücretlerine ilişkin tarifeye göre, kiralayan; kira bedelini ve her araç için kiralayan tarafından belirlenen ön provizyon bedelini depozito olarak alır. Kira bedeline 
ilişkin kesin bedel; aracın tesliminde kullanılan OGS, HGS, kilometre aşımı, araçta varsa oluşan hasarların bedeli ve kiracının kullanımı sırasında tahakkuk eden 
trafik cezalarının da toplamından ibarettir. İşbu sözleşme gereği ödenecek bedel için para birimi Türk Lirası’dır. Kiracı tarafından ödeme; nakit olarak 
yapılabileceği gibi banka kredi kartı veya mail order yolu ile de yapılabilir. 

Madde 4- Kiracının Yükümlülükleri;

a- Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı; hasarsız, araç içerisinde yedeğiyle birlikte beş lastiği, motor ve diğer aksamları iyi durumda, avadanlıklar 
tam, araç ile ilgili belgeler (trafik sigortası, ruhsatnamesi vb.) ve tüm aksesuarları ile hasarsız ve eksiksiz şekilde, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aracı 
teslim aldığı yerde teslim aldığı şekilde tam eksiksiz ve hasarsız şekilde kiralayana teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

b- Kiracı işbu sözleşme ile kiraladığı aracı aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını öncelikle kabul, 
beyan ve taahhüt etmiştir;

Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere T.C. Kanunlarına ve yönetmeliklerine aykırılık teşkil edecek şekilde taşınması suç olarak 
belirtilen eşyaların taşınmasında ve/veya diğer gayri kanuni işlerde, Yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun 
olmayan yollarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vb. yerler ile aracın kullanım amacı dışında ve/veya tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda,

Beyni, refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan ya da uyuşturan bir takım maddeler yahut emsali ilaçlar almış şekilde ve/veya bu ilaçların etkisinde iken, alkollü iken 
aracı kullanmayacağını ve sayılan maddeleri kullanmış ve/veya bu maddelerin etkisinde olan kişilere aracı kullandırmayacağını,

Hareket eden veya etmeyen başka otomobillerin çekilmesinde veya itilmesinde Trafik yasası ve yönetmeliği ile belirlenen yolcu sayısı üstünde yolcu almamayı, istiap 
haddini aşan yük taşımamayı ve/veya taşıttırmamayı, yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanmayı ve kullandırmayı,

Yazılı veya sözlü sözleşme ile ücret karşılığında yolcu ve/veya mal taşımada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi halde kiracı araçta oluşan 
değer kaybı ve çalıştırılamayan günlerdeki kira bedelleri dahil olmak üzere ve üçüncü şahıslara yönelik olarak oluşan tüm zarar ve ziyanı ilk bildirimde ödeyeceğini 
kabul beyan ve taahhüt etmiştir.  

c- Kiracı; sözleşmede kararlaştırılan kira süresinden önce aracı teslim etmek istediğinde sözleşme süresi dahilinde kalan günlerin parasının tümünü 
eksiksiz olarak kiraladığı aracı teslim anında, kiralayana defaten ödemekle yükümlüdür. Otomobilin kilometre sınırı; yıllık …… km, aylık .......... km 
ve günlük .......km’dir.  Belirtilen kilometrelerin kiracı tarafından aşılması halinde kiracı, km. başına 0,50 TL ile hesaplanacak olan cezai şart bedelini 
ödemekle yükümlüdür.  

d- Kiracı; Kiracının ve/veya üçüncü bir şahsın kusuruyla kaza halinde aracın uğrayacağı değer kaybını kiralama sırasından alınan ön provizyondan tahsil 
edilmesine muvafakat ettiğini eğer ön provizyon bedeli yeterli gelmez ise bu halde kiralayan tarafından yapılan ilk bildirimde nakden ve defaten derhal 
ödeyeceğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

e- Araç yalnızca kiracının kullanımına tahsis edilmiş olup, aracın, kiralayanın onayı olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması kesinlikle yasaktır. Üçüncü kişilerin 
aracı kullanması ancak kimlik, adres ve sürü belgesine ilişkin bilgilerin sözleşmeye kaydedilmesi ve sözleşmenin bu kişilerce de imzalanarak sözleşmeye taraf 
olmaları, kiracı ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmaları halinde mümkündür.  Aksi halde kiralanan tarafından ön provizyon bedeli iade edilmeksizin sözleşme 
tek taraflı olarak ve hiçbir ihbara gerek kalmaksızın haklı nedenle kiralayan tarafından feshedilir. Fesih hakkının yanı sıra; herhangi bir kazanın meydana gelmesi 
durumunda yahut araçta herhangi bir hasarın, arızanın oluşması vb. gibi durumlarda aracın tamir, çekici, otopark vb. masrafları ile çalıştırılamadığı süre içerisinde 
mahrum kalınan kira bedelinin tamamı maddi tazminat olarak kiracıdan ayrıca tahsil edilir. Üçüncü kişinin işbu sözleşmeden haberdar olması yahut haberdar 
olabilmesi söz konusu ise yukarıdaki bedellerden kiracı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. 

f- Kiracı otomobili bir başkasına kiraya veremez. 

g- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş, en az bir (1) yıllık yerli ya da uluslararası geçerliliği bulunan sürücü belgesi sahibi olması 
zorunlu olup aracın kiralanması esnasında bu nitelikleri belgeler evrakların ibrazı şarttır. 

h- Kiracı; seyir dışında, aracı güvenli biçimde, kapalı ve kilitli olarak kanunen park edilebilir ve araç açısından uygun koşuldaki park yerlerine park etmekle 
yükümlüdür. Çalınma halinde, aracın bulunamadığı ilk 30 günlük sürenin kirası, sözleşme ile taraflar arasında kararlaştırılan süreye bakılmaksızın kiracıdan tahsil edilir.

i- Kiracı, aracın kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname, trafik sigortası plakalar vb.) iade etmekle mükellef olup belgeler aracın teslimi 
anında iade edilmezse taraflar arasında kararlaştırılan süreye bakılmaksızın araca ait resmi belgelerin iade edildiği güne kadar kira bedeli kiracı tarafından ödenmeye 
devam edecektir. Araca ait resmi belgelerin hiç iade edilmemesi durumunda ise yeni belgelerin çıkarılabilmesi için gereken her türlü masraf ve aracın çalışamadığı 
günlere dair kira bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır.  

j- Kiracının kusuru olsun ya da olmasın; aracın herhangi bir olay nedeniyle yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her 
türlü harcama kiracıya aittir. Aracın geri alınmasına kadar ki sürecin kira bedeli ise taraflar arasında kararlaştırılan kira süresine bakılmaksızın kiracı tarafından ödenecektir. 

k- Kiracı, sözleşmede kararlaştırılan kira süresi içinde aracın periyodik bakımını(yağ değişimi vb gibi)  takip etmek ve bakım zamanı geldiğinde kiralayana bildirmek 
zorundadır. Ancak aracın bakımının kiralayan tarafından yapılması fiilen imkansız ise bu halde kiracı periyodik bakımı kiracı, kiralayanın gösterdiği ya da onay verdiği 
bir serviste  yaptırmakla mükellef olup aracın periyodik bakımına ilişkin kiracı tarafından yapılan masraflar faturalandırıldığı takdirde kiralayan tarafından kiracıya masraf 
ödenecektir. Olağan kullanma ve eskime sonucunda yapılması gereken tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.  Buna karşılık kiracının 
mutad olmayan bir kullanımı veya kaza sonucunda yapılan her türlü tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları ile donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar 
ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarının tamamı kiracıya ait olup ayrıca kiralayan, aracın kullanılamadığı her günün ücretini işbu sözleşme ile kararlaştırılan bedel üzerinden kiracıdan tahsil edilecektir. 

l- Araca ilişkin yakıt ücreti tamamıyla kiracıya aittir. Kiracı aracı teslim aldığı sırada hangi yakıt seviyesinde ise aynı miktarda yakıt ile teslim etmekle mükelleftir.

m- Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce, ya da aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan 
herhangi bir malın kaybından veya hasar görmesinden doğacak herhangi bir zarar ve sorumluluktan -bunlarla ilgili masraflarda dahil – kiralayandan herhangi bir talepte 
bulunamaz. Bu hususa ilişkin sorumluluğun tümü kiracıya aittir.  

n- Bir günlük kira 24 saatlik zaman dilimini kapsarken, haftalık ya da aylık kira süreleri 7 gün veya 30 gün üzerinden hesaplanır. 

o- Tarafların yazılı olarak kararlaştırıp üzerinde mutabık kalmadıkları işbu sözleşme hüküm ve şartlardaki ilave ve/veya değişiklikler geçersizdir.

p- Her halde kiracı veya kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları talep ve dava haklarının takibi sırasında birbirlerine karşı gerekli kolaylıkları gösterip, vekalet vermek 
ve dava etmek zorunda olup yargılama giderleri de alacakları nispetinde ödenecektir.

r- Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

s- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, aracın içindeki donanım ve gereçleri kiralayanın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir 
ve temlik edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık, kiralayana herhangi bir sebep göstermeksizin, bildirimde bulunmaksızın 
ve herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu sözleşmeyi feshederek, kiracıdan aracın derhal iadesini talep hakkı verir.

ş- Kiracı, aracı kullandığı süre boyunca araca ilişkin düzenlenmiş tüm trafik cezaları ile aracın otoyol geçişleri, OGS, HGS vb. ve Köprü geçişlerini ve bu geçişlere ilişkin 
varsa cezaları, borçlarını ilk talepte ödemekle yükümlüdür.

t- Kiralanan araç ile bir kaza gerçekleşmesi halinde; Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma v.b. gibi ) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit ismi ve adresi ile benzeri bilgileri içeren belgeleri, kazaya karışan diğer tarafın mali mesuliyet sigortası kopyası ve olaya ilişkin her türlü bilgiyi kiracı kiralayana derhal tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. 

u- Kiracı kazayı kiralayana mümkün olan en kısa süre içerisinde, derhal haberdar etmekle mükelleftir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca kiralayanın bilgisi haricinde ve/veya izni olmaksızın kendi imkanlarıyla müdahale etmeyecektir. Kiracının, kiralayanın izni olmaksızın hasarlı araca yapmış olduğu herhangi bir müdaheleye ilişkin masrafların tamamı kiracı üzerinde kalacak olup, kiralayana rücu edilemez. Kiralayan tarafından yapılan yahut kiralayanın izni ile yaptırılan masraflar ise kiracının kusuru oranında kiracı üzerinde bırakılacaktır. Araçtan bazı radyo, stepne, avadanlık vb. araç gereçlerin çıkarılması halinde ortaya çıkacak her türlü zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır. Kiracı sigorta dışında kalan zararlardan sorumlu olup, tazmin ile mükelleftir.

ü- Kiralayan, 3.şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş mali mesuliyet sigortası teminatı halleri dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarınca yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar. Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

v- Alkol, uyuşturucu ve buna benzer her türlü madde etkisi altında bulunan ve/veya geçerli bir ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan 
mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğacak maddi ve manevi zararlardan, aracın değer kaybından, çalışmadığı günlere ilişkin kira bedellerinden 
doğrudan kiracı mesuldür.

y- Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın 
çalıştırılamadığı günler için doğan kira bedelleri için kiracıya rücu hakkına sahiptir. Araçta çıkabilecek hasarlardan dolayı aracın serviste onarıma girmesi halinde bu süre 
boyunca kira bedeli taraflar arasında akdedilen sözleşmede kararlaştırılan kira süresi sona erse dahi devam edecek olup kiracıya aittir.

Madde 5- Hukuki Sorumluluk;

Kiracı aracı bir ticari faaliyet için kiralıyorsa; kiraladığı araçla ilgili yapacağı ticari faaliyetten dolayı ve çalıştıracağı işçiler ile ilgili olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak vb. 
hususlarda ve tüm SSK, Maliye, Bölge Çalışma ve diğer resmi kurumlara karşı bizzat kendisi sorumludur. Kiracının çalıştırdığı işçilerin kazaya uğraması halinde kiralayanın 
hiçbir sorumluluğu kanunen ve işbu madde hükmü gereğince bulunmamakta olup, tüm sorumluluk kiracıya aittir. Bu hususlardan kiralayan aleyhine herhangi bir zarar 
oluşması halinde ise, zarar kiracı tarafından giderilecek yahut kiralayan kiracıya rücu edecektir.

Madde 6- Cezai şart, Tazminat ve Kiralayanın Fesih Hakkı;

Kiracı işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymaz ve kiralayanın zarara ve/veya aracın hasara uğramasına sebep olur ve/veya aracın kamu kurumları tarafından alıkonulması ile kamu kurumları tarafından iade edilmesi için yapılacak hukuki ve resmi her türlü masraf ile avukatlık ücretlerini ödemekle mükellef olduğu gibi ayrıca 20.000-TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cezai şart; kiralayanın zararından doğan tazminat, kira sözleşmesinden doğan kira alacağı ve ferilerinin dışında olup cezai nitelikte bir tazminat alacağı olduğundan fahiş olduğundan bahisle indirim ya da diğer alacaklardan mahsup edilmesi talep edilemez. 

Kiralayanın işbu sözleşmeyi, herhangi bir sebep göstermeksizin, tazminat ödemeksizin ve bildirim yapmaksızın her zaman, derhal fesih hakkı mevcuttur. 

Madde 7- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Madde 8- Kiracı; bu Sözleşmede bulunan adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresindeki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine, kiralayan tarafından yapılacak her türlü tebligatın ve gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını, tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme 8 maddeden ibaret olup tarafların hür iradeleri ile 

karşılıklı okunarak iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır…...../…...../….......